ХАРАКТЕРИСТИКА СТІЧНИХ ВОД

Стічні води спиртових заводів, що переробляють крохмалевмісну сировину, поділяють на три категорії:

- теплообмінні;

- після гідравлічного транспортування і миття картоплі;

- після замочування зерна, дезинфекції і гідроподачі солоду, миття технологіч­
ного обладнання, приміщень, лютерна вода, господарсько-побутові стоки.

Стічні води мелясно-спиртових заводів ділять на чотири категорії:

- теплообмінні;

- після продування парових котлів і регенерування фільтрів хімічного водо­
очищення;

- лютерна вода, конденсати вторинної пари, які утворюється при випарову­
ванні барди;

- після миття обладнання, промивні та фільтр-пресні води дріжджових цехів,
господарське-побутові стоки, первинна і вторинна барда.


Ступінь забруднення стічних вод визначають за фізико-хімічними і біологіч­ними показниками - кольорністю, прозорістю, запахом, вмістом сухого залишку, рН, біохімічним споживанням кисню (БСК), хімічним споживанням кисню (ХСК) та ін. Від показника рН залежить можливість безпосереднього скиду стічних вод у природні водоймища чи необхідністю попередньої нейтралізації. БСК показує, яку кількість кисню у міліграмах необхідно витратити на біологічне окислення органі­чних речовин у 1 л стоків при температурі 20° С. Повне окислення цих речовин протікає дуже довго, тому звичайно обмежуються визначенням 5-добової потреби у кисні і позначають її БСК5. Окислення протягом 20 діб вважається повним, І по­треби у кисні виражають як Для більшої частини побутових і промислових стоків БСК5 становить 70...80 % від

Через тривалість визначення БСК5 у заводській практиці частіше використо­вують показник ХСК - кількість кисню у міліграмах, яка необхідна для окислення органічних сполук у 1 л води розчином біхромату чи перманганату калію. Якщо стічні води містять органічні речовини, стійкі до біологічного окислення, визна­чення ХСК є найбільш надійним способом оцінки вмісту органічних сполук. Зна­чення ХСК вище, ніж БСК. Хімічним способом окислюється більше речовин, ніж біологічним шляхом.

Теплообмінні води у виробничому циклі не забруднюються, тому склад їх за­лежить від якості води джерела водопостачання. Однак, у випадку несправності технологічного обладнання (нещільність прокладок, корозія теплообмінної повер­хні) охолоджуючі рідини, потрапляючи у воду, забруднюють її.

Забрудненість стоків другої категорії зерно-картопляних спиртових заводів зумовлена нерозчиненими у воді домішками мінерального й органічного походжен­ня. Склад стічних вод цієї ж категорії, які утворюються на мелясно-спиртових за­водах, залежить від складу води, котру використовують для живлення парових ко­тлів, і способу регенування фільтрів для пом'якшення води. Ці води забруднені головним чином мінеральними речовинами.

Стоки третьої категорії, які утворюються при виробництві спирту із зерно-картопляної сировини і меляси, а також стічні води мелясно-спиртових заводів че­твертої категорії містять органічні і мінеральні сполуки. Особливо багато цих речо­вин у мелясній барді, кількість якої складає приблизно половину стоків мслясно-спиртових заводів.

За даними к. ВНДШрБ, стоки другої і третьої категорій зерно-картопляних спиртових заводів мають показники, наведені в табл. 33.1.

Як видно з таблиці, стічні води спиртових заводів , які переробляють зерно і картоплю, забруднені незначно - БСК5 не перевищує 1000 мг О2/л.

Характеристика стічних вод спиртових заводів, які переробляють мелясу, на­ведена в табл. 13.2.


Табл. 13.1 Показники стічних вод зерыо-картопляних спиртових заводів

Стічні води Темпе­ратура, °гч РН Вміст завислих речовин, мг/л БСК5, мг О;/л БСК„, мг СЬ/л хск, мг СУл
Транспортно-миючі 9,0
Після замочування зерна і транспортування Його у солодовню 6,1
Від промивання і дезинфекції солоду 6,1
Від гідротранспорту свіжопророслого солоду 6,1
Від миття:
сит і солодови-рошувальних ящиків 6,5 ]50
обладнання від­ділення розварю­вання сировини 6,5
дріжджових апаратів 6,8
зброджувачів 6,8
бродильних апаратів 5,8 і 000
Лготерна вода 4,5... 8,5
Від миття підлог 6,5
Із душових 6,5
Господарсько-побутові 7,0
Від продування парових котлів 11,0
Від рихлення і промивання фільтрів хімводоочищення 7,4

Табл. 13.2 Показники стічних вод мелясних спиртзаводів по категоріях

Показник 1 3 4
Температура, °С 30...60 20.. .100 80... 100 20...90
Запах, бали 0...3 3...5 4...7 3...5
рН 7. ..8 8. ..12 4,4.. .6,4 5,5. ..6,2
Прозорість, см 12.. .30 10...20 15...25 0...2
Сухий залишок, мг/л 359...500 300.. .600 1300.. .2000 450... 1000
БСК5, мг Оз/л. 2.. .10 2...40 1 00.. .2500 600.. .3700
БСКп, мгО:/л. 5... 12 5. ..80 180... 3000 950.. .4500
ХСК.нгОз/л. 5.. .40 10.. .100 250.. .4000 1000.. .5500

Стоки першої і другої категорій є умовно чистими і можуть надходити у природні водоймища після попереднього охолодження і насичення киснем у гради­рнях чи розбризуючих установках. Дуже забруднені стічні води третьої і четвертої категорій необхідно піддавати спеціальній біохімічній обробці.


2695094521671866.html
2695182406046637.html
    PR.RU™