Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

2. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI http://www.zakon.rada.gov.ua

3. Наказ МНС України від 12.12.2012 р. № 1400 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» http://www.zakon.rada.gov.ua

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.04 р. №368 «Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»

6. ДК 019-2001

7. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

8. Кримінальний кодекс України http://www.zakon.rada.gov.ua

9. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

10. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

11. Про гуманітарну допомогу: Закон України. – К., 1999 http://www.zakon.rada.gov.ua

12. Постанова КМ України № 306 від 29 лютого 2012 р. «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки»

Базова

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібн./ За ред. Є.П. Желібо, 6-е вид. - К.: Каравела, 2011. – 344 с.

2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М. Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I – IV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо і В.М.Пічі. – К. "Каравела"; Львів: "Новий Світ- 2000", 2001. – 320 с.

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М. Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник /За ред. Є.П.Желібо, 6-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 344 с.

4. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 384 с.

5. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини. Навч. Посібник. – Львів : Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

6.Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- ч.3: Цивільна оборона. - 155 с.

Допоміжна

7. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

8. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2009. - 286 с

9. Безпека життєдіяльності / Касьянов М.А. (Розділ I), Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М. (Розділ II), Друзь О.М., Тищенко Ю.А. (Розділ III). Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту. ім. В. Даля, 2006. - 284 с.

10. Безпека життєдіяльності / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. Навчальний посібник.- Львів.: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.

11. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 158 с.

12. Ярошевський М.М., Ярошевська В.М., Диновський Д.М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник / 2-е видання, доповн. і доопр. – Київ : "Професіонал", 2004. – 256 с.

13. Безпека життєдіяльності: підручник / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халмура-дов, В.І. Применко та ін.] - К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 448 с.

Інформаційні ресурси

1. Бібліотечні та патентні фонди ОНАХТ.

2. Інтернет – ресурси з питань безпеки життєдіяльності:

2.1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2.2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

2.3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

2.4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

2.5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

2.6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

2.7.Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

2.8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

2.9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100 top.ru/news/ (російською мовою).

2.10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

2.11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

2.12. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

2.13. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2.14. Теруправління Держгірпромнагляду в Одеській області http://www.dnop-odessa.org.ua

2.15. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2.16. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

2.17. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

2.18. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

Контрольні питання для самоперевірки

1. Дайте характеристику таксономії небезпек та їх класифікацію.

2. В чому полягає сутність квантифікації небезпек? Для чого вона необхідна?

3. Характеристика та призначення ідентифікації небезпек.

4. Охарактеризуйте групи класифікації небезпек за джерелами походження.

5.Яка послідовність аналізу при класифікації надзвичайної ситуації? Розкрийте сутність кожного з трьох етапів аналізу НС.

6. Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації.

7. Загальна характеристика бактерій та небезпечних хвороб людини, які вони спричиняють.

8. Охарактеризуйте віруси та дайте характеристику хвороб людини, що ними викликана.

9. Дайте характеристику рикетсій, спірохет, актиноміцетів та захворювань людини від ураження ними.

10. Інфекційні хвороби тварин. Поняття про епізоотичне вогнище та його форми. Епізоотологічна класифікація інфекційних хвороб тварин.

11. Інфекційні хвороби рослин. Їх вплив на економіку та живі істоти. Розподіл за характером збудника.

12. Перелічте внутрішні фактори, що впливають на безпечність роботи підприємства.

13. Дайте характеристику комплексу заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

14. Які заходи передбачені для проведення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації?

15. Системи комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Їх характеристика.

16. Перелічте основні законодавчі документи в галузі пожежної безпеки за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

17. Поніття натовпу та характеристика її різновидів. Основні правила поводження у натовпі.

18. Форми і небезпечні прояви основних загроз інформаційно-психологічної безпеки.

19. Які існують прийоми захисту від можливої маніпуляціїпід час отримання інформації?

20. За якими критеріями оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності?

21. Скільки існує ступенів прийнятного ризику від провадження господарської діяльності? Охарактеризуйте кожний з них та терміни планових перевірок підприємств за кожним з них.

22. Що входить до задач забезпечення безпеки за критеріями ризику?

23. Поняття кількісного спосібу визначення шкоди. Як здійснюється управління ризиками через можливість їх контролю чи ліквідації?

24. Які існують групи методів прогнозування масштабів НС за часом проведення та що вони включають?

25. Основні напрямки заходів щодо захисту населення і територій від НС.

26. Які рівні системи оповіщення Ви знаєте? Охарактеризуйте особливості розподілу оповіщення об’єктового рівня та зони дії.

27. Дайте визначення терміну гуманітарна допомога. Які особливості здійснення процедури та відповідальність за її порушення?

28. Перелічте основні фактори, що впливають стійкість роботи об’єктів?

29. Охарактеризуйте критерії оцінки сталості підприємства до впливу уражаючих факторів НС.

30. Які обовязки громадян України на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру?

31. Основні напрямки здійснення підготовки у сфері захисту від надзвичайних ситуацій.

32. Як здійснюється підготовка керівного складу цивільного захисту на всіх рівнях ?

33. Порядок фінансування заходів з підготовки населення до дій при виникненні НС.

33. Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти І-IV рівнів акредитації.


2676428744418644.html
2676475706376252.html
    PR.RU™