ТЕМА 4.

Теми рефератів

Питання для самостійної роботи

* Взаємозвязок процесів суспільного прогресу з основними тенденціями в розвитку освіти:

- формування суспільства знань;

- досягнення світової системи освіти та сталі тенденції у її розвитку.

* Загальна стратегія розвитку освіти в Україні:

- стратегічні напрями вдосконалення освіти;

- впровадження нової парадигми освіти;

- деполітизація та формування громадської свідомості учасників навчально-виховного процесу;

- запровадження процедур вимірювання та введення системи моніторингу якості освіти;

- зміни в розвитку окремих підсистем системи освіти.

- Розвиток національних освітніх систем в умовах глобалізації.

- Розвиток освіти в Україні на початку ХХІ століття.

- Проблеми розвитку дошкільної освіти в Україні на сучасному етапі.

- Основні напрями модернізації системи загальної середньої освіти в Україні.

- Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти як складової розвитку освітянського простору.

- Державно-громадське управління освітою в Україні. Сучасний стан і перспективи розвитку.

Список джерел до теми:

1. Вакарчук І.О. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : доп. Міністра освіти і науки України на підсумковій колегії МОН 21 березня 2008 р. / І.Вакарчук // Освіта і управління. – 2008. – Т. 11, №1. – С. 6-20.

2. Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: Тенденції розвитку та управління: (монографія) / Д.Дзвінчук. – К.: Вірлен, 2005. – 304с.

3. Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: З–19 Парламентське вид-во, 2002. – 159с.

4. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г.Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 448с.

5. Моніторинг якості освіти: Світові досягнення та українські перспективи / за заг. ред. О.І.Локшиної. – К.: К.І.С,, 2004. – 128с.

6. Нормативно-правове забезпечення освіти: у 4 ч. – Х.: Вид. гр.. «Основа», 2044. – Ч. 1. – 144с.7. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління ЗОШ: соціально-педагогічний аспект. – К.: Школяр, 1995. – 302с.

8. Павлютеноков Є.М., Крижко В.В. Основи управління освітою. – Х.: Видав. гр.. «Основа», 2006. – 176с.

9. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр.. ХХ – початок ХХІ ст..): (монографія) / А.А. Сбруєва. – Суми : Козацький вал, 2004. – 500с.

10. Терентьев П.И. Управление школой по результатам. - М.: Новая школа, Сентябрь, 2002. – 288с.

Кадрове забезпечення закладів освіти. Мотивація, аналіз діяльності, оцінювання та розвиток педагогічних кадрів.

Ключові слова:педагогічні та науково-педагогічні працівники, керівники освіти, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам, атестація педагогічних кадрів.


2669872819185165.html
2669904690458222.html
    PR.RU™