Завдання та система показників статистики ринку

ТЕМА №5. СТАТИСТИКА РИНКУ

Середовищем господарських процесів в умовах сучасної економіки є ринок. Ринком називають систему відносин суб’єктів господарювання при купівлі-продажу товарів і надання послуг, яка реалізується через інфраструктуру оптової і роздрібної торгівлі. Статистичне вивчення ринку проводиться з метою визначення збалансованості товарної та грошової маси, аналізу ресурсів і їх використання, вивчення попиту і пропозиції на окремі види товарів і послуг, забезпечення управління розвитком асортименту та якості товарів і послуг, розробки заходів державного регулювання та захисту вітчизняного виробника.

При аналізі ринку використовують інформаційне забезпечення про стан і поповнення товарного асортименту, товарних запасів, реалізацію заявок і замовлень в галузях господарюван-ня, проведення оптових ярмарок, функціонування товарних бірж, ефективність рекламної діяльності на нові товари і послуги тощо. Для цього використовують такі джерела інформації:

1) офіційна державна статистика для одержання відомостей про економічні та соціальні процеси, які дозволяють оцінити стан ринку і його залежність від окремих факторів;

2) відомча статистика – про розвиток і результати діяльності окремих міністерств, відомств, підприємств і організацій щодо поставок і заявок на товари, які можуть обґрунтувати потреби ринку;

3) результати вибіркових обстежень, опитування населення, споживачів, спеціалістів – про одержання даних, які відсутні в офіційній державній і відомчій статистиці (оцінка споживчих якостей і асортименту виробів та послуг на думку населення, ступінь і характер незадоволеного попиту, мотиви поведінки покупців ін);

4) моніторинг, як спеціально організоване систематичне обстеження, для одержання даних про реєстрацію результатів валютних торгів, аукціонів;

5) експертні оцінки – про ступінь збалансованості ринку, перспективи розвитку асортименту товарів і послуг, пріоритети окремих економічних і управлінських рішень тощо.

В аналізі товарного ринку важлива роль відводиться врахуванню вимог окремих груп споживачів. Диференціація споживчих вимог лежить в основі маркетингової діяльності з урахуванням сегментації ринку. Під сегментацією ринку розуміють поділ ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою економічної поведінки груп споживачів товарів та послуг. Оптимальними рахують великі сегменти, з чітко окресленими межами і прогресивним попитом. Критерії сегментації різні для споживчого ринку (ринку продовольчих і непродовольчих товарів) і товарного ринку для товарів виробничого призначення.На основі сегментації ринку будується типологія асортименту, яка відповідає попиту певних типів споживачів. При застосуванні рядів розподілу, методів кореляційно-регресивного аналізу будують економіко-математичні моделі, які застосовують для аналізу побудованих структур ринку і дають оцінку прогнозованим структурам споживачів та їхнім вимогам до кількості і якості товарів.

Ефективним є проведення сегментації на ринку не тільки за споживачами товарів (послуг), але й за конкурентами. При цьому здійснюють порівняльний аналіз параметрів, які визначають успіх товарів на ринку відповідно до характеристик продуктів, послуг, цін на них, каналів збуту, методів просування товарів на ринку.

Для характеристики товару на ринку оцінюють його якість, головні технічні параметри, престиж торгової марки, пакування, рівень сервісного обслуговування, захищеність товару патентами і т.ін.

Для оцінювання каналів збуту використовують дані про пряму доставку споживачам, доставку через посередників, запаси товарів у виробників тощо.

При характеристиці методів просування товарів на ринку визначають форми просування товарів за каналами торгівлі, ефективність реклами, дані про ціни, строки на вид платежу, умови кредиту та інші фінансові умови про купівлю товару.

Перелічені параметри оцінюють в балах і дають оцінку конкурентоспроможності товару.

Для характеристики ринкових процесів застосовують систему показників, які дають оцінку таких факторів:

- обсягу і структури попиту та пропозиції;

- ступеня їх збалансованості на основі вивчення відпові-дних причинно-наслідкових зв’язків у сучасному і майбутньому періодах;

- показників, пов’язаних з виробництвом (формування пропозиції товарів, збалансованість виробництва з попитом, співвідношення продуктивності і оплати праці);

- показників, пов’язаних з розподілом (частка фонду споживання в національному доході, пропозиції грошових доходів і товарної маси);

- показників, пов’язаних із споживанням (обсяг і склад товарної маси, реалізація на ринку).

На підставі зазначених факторів здійснюється аналіз ринку. Процес аналізу ринку складається з вивчення таких питань:

- товару та його спроможності задовольнити існуючі та перспективні потреби споживачів;

- ринку, його географічного положення, сегментації, структури, тенденції розвитку тощо;

- споживачів як існуючих, так і можливих, їх сегментації, потреби, ступеня задоволення потреби, впливу на них відповідних факторів;

- конкурентів, їх складу, методів і результатів їх діяльності.

Показниками конкурентоспроможності товару можуть служити такі:

- індекс конкурентоспроможності товару

ік = П1/ П0

де П1, П0 – частка товару у загальному обсязі виробництва за звітний і базисний періоди;

- коефіцієнт конкурентоспроможності товару

К = ГТ1 / ГТ

де ГТ - груповий показник за відповідним підприємством. Він розраховується за формулою:

ГТ =п *YJdi ai , і=1

де dt - відношення фактичного значення і-го параметру до бажаємого; аі - частка і-го параметру, яка визначається методом експертних оцінок.

Для обґрунтування тактики конкурентної боротьби на ринку продукції необхідно використовувати такі межі переваги в коефіцієнті конкурентоспроможності:

- якщо перевага за конкурентоспроможністю одного конкурента над іншим до 30%, то це низька конкурентоспроможність товару;

- якщо перевага лежить в діапазоні 30-50%, то це відповідає стійкості товару на ринку;

- перевага в діапазоні 50-70% свідчить про успішну роботу і необхідно нарощувати темпи;

- коли перевага більше 70%, то можна контролювати ринок цього товару і працювати над новими розробками для збереження нових позицій.


2669732598567053.html
2669788266073628.html
    PR.RU™