Внутрішня магістраль заземлення і заземлюючий пристрий з’єднується

Між собою за допомогою зварювання не менше ніж у двох місцях.

При виносному заземленні заземлюючий пристрій 1 споруджується поза

Приміщеннями, а внутрішні магістралі заземлення окремих приміщень при1

Єднуються до заземлюючого пристрою заземлюючими провідниками.

Смугова сталь використовується, переважно, для спорудження групових

Заземлювачів для заземлення будівельних мобільних приміщень та інших

Групових пересувних електроустановок, а листова – як індивідуальні зазем1

Люючі пристрої.

При виборі типу заземлюючого пристрою (природний, штучний) і його

Конструктивних параметрів (розміри електродів, їх кількість, взаємне розмі1

Щення і т. ін) необхідно дотримуватися вимог

Rзп ≤ Rд, (3.21)

Де Rзп і Rд— відповідно фактичний і допустимий опір заземлюючого при1

Строю, Ом.

При можливості використання природних заземлювачів за умови

Rп ≤ Rд, (3.22)

Де Rп — опір природного заземлюючого пристрою, Ом, штучні заземлюючі

Пристрої не споруджуються.

Опір природних заземлювачів залежно від їх геометрії і параметрів

підраховується за наведеними в табл. 3.3 формулами.

Якщо опір усіх природних заземлювачів, як паралельних провідників, за

Підрахунками виявиться більше Rд, в доповнення до останніх споруджується

Штучний заземлюючий пристрій, необхідний опір якого Rш визначається виразом

Rш ≤ RпRд/Rп – Rд, Ом. (3.23)

Для розрахунку штучного заземлюючого пристрою вибирають тип зазем1

лювача (електрода) і відповідно до табл. 3.5 визначають його опір розтіканню

струму Rз1. При Rз1 > Rш визначається необхідна кількість електродів у зазем1

Люючому пристрої, n

n = Rз1/Rшçз1, шт, (3.24)

де çз1 — коефіцієнт взаємного екранування заземлювачів, який може колива1

тися в межах 0,9…0,3, зменшуючись із збільшенням кількості електродів (n) іЗменшенням відстані між ними.

Таблиця 3.3

Дані для розрахунку опору одиночних заземлювачів

З/п

Тип

Заземлювача

Схема

Заземлювача

Формула

Для визначення

Опору заземлювача

Стержневий чи

Трубчатий в грунті

Кутиковий в грунті

Стрижень, труба

Або оболонка кабеля

В грунті

Протяжний смуговий

В грунті

Пластинчатий в

Грунті (пластина

Поставлена на ребро)

d

d

t

d

t

L l t0 t0

b

b

t

l

d

t

l

b

t

b

a

;

ln

2 1

ln

1 2 ⎟⎠

⎜⎝

-

× + = +

T l

T l

d

l

l

R

ð

ñ

æ

;

ln

D

l

l

R ≈ ×

ð

ñ

æ

; 0,5ì 0 l >d t ≥

;

4,2

ln

2,1 1

ln

1 2 ⎟⎠

⎜⎝

-

+ = + ×

T l

T l

b

l

l

R

ð

ñ

æ

;

4,2

ln

D

l

l

R

ð

ñ

æ ≈

; 0,5ì 0 l >b t ≥

ln ;

Dt

l

l

R

ð

ñ

æ =

L t l d

d

l

l

R ≈ ; ≥ 4 ; >

ln

2 1 ð

ñ

æ

bt

l

l

R

ln

ñ

æ =

;

Arcsin

2 4 2 1 ⎟

⎟⎠

⎜ ⎜⎝

+

= +

T ab

ab

ab

R

ð

ð

ð

ñ

æ

ð

ñ

æ

ab

t

ab

R ≈ ; >

4 1


2668904854277278.html
2668925740154554.html
    PR.RU™